Om Brf Björkekärr

Brf Björkekärr är en stor förening. Vi har cirka 680 medlemmar som bor i 480 lägenheter och 40 radhus.

Detta har både fördelar och nackdelar. En nackdel är att vi är många som ska kunna få sin stämma hörd. En fördel är att storleken ger möjlighet till stordriftsfördelar vid drift och upphandlingar för underhåll, men det kräver också ordning och reda om allt ska fungera.

Vi har hyresgäster i 16 butiker och andra lokaler. Butikerna är samlade vid Trätorget, där det finns livsmedelsbutik, kafé och annan service. Till detta kommer två gästlägenheter och en festlokal till medlemmarnas disposition. För medlemmar och hyresgäster finns 155 garage och 240 p-platser. Till det kommer ett antal besöksplatser.

Fastigheterna byggdes 1956-57 och utformades av HSB:s arkitektkontor med bland annat Lars Ågren, sedermera professor i arkitektur vid Chalmers Tekniska Högskola. Hela området ingår i Göteborgs Stads bevarandeprogram.

Marknadsvärdet på föreningens fastigheter är minst 1 miljard kronor, belåningen är cirka 210 miljoner kronor. Föreningen omsätter cirka 30 miljoner kronor per år

Bevarandeprogrammet

Brf Björkekärrs område är en del av Göteborgs Stads bevarandeprogram. Bebyggelse som finns med i bevarandeprogrammet anses ha ett kulturhistoriskt värde. För särskilt värdefulla byggnader och bebyggelse gäller förbud mot förvanskning.

I bevarandeprogrammet står bland annat följande om Träringen:
”Området som i huvudsak är välbevarat sedan tillkomsten har en för 1950-talet typisk bostadsmiljö. Särskilt intressant är bebyggelsen kring Träringen där det väl avvägda samspelet mellan bostadshusen och de utsparade grönytorna är en viktig del av miljön.”

Björkekärrs historia

Björkekärr var tidigare en del av Örgryte socken. Marken tillhörde bl a Vidkärrs gård och Fräntorps gård. Området behöll sin lantliga karaktär till cirka 1930 och i det som idag kallas Björkekärr låg flera små gårdar och torp bl a Björkekärr, Robertshöjd och Lindekulla.

Torpet Lindekulla, uppfört på 1890-talet och som finns kvar mellan Träringen och Brf Fiolen, är ett exempel på den enkla bostadsbebyggelse som fanns i området före utbyggnaden.
1935 började området att bebyggas med bostäder. De första var Fräntorps egnahemsområde och 1947–51 tillkom villorna söder om Vidkärrs gård. Bostadsbolagets första område, Västra Torpa, byggdes 1946–48 norr om Vidkärrs gård och utvidgades 1959–60.
Utbyggnaden i Björkekärr inleddes cirka 1950 och avslutades under 1960-talets början. Den omfattade småhus i väster, ett par grannskapsenheter kring Stabbetorget och Trätorget samt ett område vid Spåntorget öster om Fräntorpsgatan.

Björkekärrs kyrka uppfördes 1958 med Johannes Olivegren som arkitekt. 1971 utökades den med ett församlingshem ritat av samma arkitektkontor. Även Rosendalsskolan byggdes 1958 och blev en tidstypisk småskalig anläggning.

1930 anlades Torpakolonin som omfattade 186 stugor och 1939 byggdes också Fräntorpskolonin med drygt 100 stugor. Fräntorpskolonin och en del av Torpakolonin revs 1967–70 för att ge plats åt Östra Sjukhuset som började byggas 1966.