Renovering, reparation & underhåll

Som medlem ansvarar du själv och på egen bekostnad för det inre underhållet och de reparationer som behövs för att hålla lägenheten i gott skick.

Föreningen svarar i övrigt för det yttre underhåll som krävs för att hålla huset i förstklassigt skick.

Vad som ingår i det inre underhållet, som medlemmen ansvarar för och det yttre underhållet, som föreningen ansvarar för, kan du se i våra stadgar, paragraferna 31 och 32. Här är ett utdrag ur dessa två paragrafer: Stadgarna om underhållsansvaret (pdf)

Vid väsentliga förändringar i lägenheten behöver du styrelsens godkännande.

Det gäller bland annat om du vill ta ner en vägg. Behöver du borra, spika och såga gör du detta på vardagar mellan kl. 08.00 och 20.00, lördag-söndag mellan kl. 10.00 och 20.00.

Asbest

Asbest kan finnas i din lägenhet. Mer om risker vid renovering och hur du hantera det i vår Info om asbest.

Fragetecken5

Vad gäller för att ta ner väggar i lägenheten?
Svar: Att ta ner en vägg och ändra rumsindelningen kräver tillstånd av styrelsen. Styrelsen måste för ett beslut ha garantier för att den aktuella väggen inte är bärande, att stamledningar inte tar skada och att väggen kan återställas i ett godtagbart skick.

Styrelsen har inga tillförlitliga ritningar där detta framgår varför en byggteknisk utredning, utförd på ett sakkunnigt sätt, krävs. Denna utredning får medlemmen på egen bekostnad ta fram och förelägga styrelsen innan beslut kan tas. Medlemmen är fullt ut ansvarig och ersättningsskyldig för alla skador och olägenheter som kan påverka fastigheten och boende i föreningen.

Hantering ta ner väggar 2014 (pdf)

Fragetecken5

Vem betalar för vattenskada i lägenheten?
Svar: Föreningen ansvarar för utredning av vattenskador och torkning av byggnadens stomme. Om medlemmens ytskikt behöver avlägsnas för att stommen skall kunna torkas så ansvarar föreningen även för denna utrivning.

Medlemmen ansvarar för återställning av ytskikt, och annat som enligt stadgarna är medlemmens underhållsansvar. Det är därför viktigt att ha ett bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring.

Vid så kallade vattenledningsskador, där ett trycksatt rör orsakat läckaget, gäller andra regler och föreningen har då ett större ansvar. Detta framgår av föreningens stadgar.

Har medlem orsakat vattenskadan kan medlemmen bli skadeståndsskyldig till föreningen och drabbade grannar. Kontakta HSB felanmälan vid vattenskada.

Fragetecken5

Vem ansvarar för att åtgärda stopp i köksavlopp eller i badrum och byte av packning i kranar?
Svar: Medlemmen ansvarar själv för detta. Men du kan mot ersättning få hjälp av fastighetsskötarna. Kontakta HSBs felanmälan.